Jak uzyskać uprawnienia na obsługę maszyn budowlanych?

Brak wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania maszynami technicznymi może doprowadzić do poważnej awarii sprzętu, a także stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Operator maszyn do robót ziemnych, budowlanych czy drogowych to osoba, która jest przeszkolona do pracy z użyciem specjalistycznego sprzętu. Jak uzyskać uprawnienia na obsługę maszyn budowlanych? Należy ukończyć odpowiednie szkolenie oraz pozytywnie zdać egzamin, który przeprowadza Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Jak przebiega szkolenie kandydatów na operatorów maszyn budowlanych?

Szkolenie kandydatów na operatorów maszyn budowlanych składa się z części teoretycznej i praktycznej. Nauka teorii ma na celu zapoznanie kandydata z technikami obsługi maszyn budowlanych, zgodnymi z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z technologią i organizacją robót ziemnych. Uczestnik kursu zaznajamia się z dokumentacją techniczną maszyn roboczych. W części praktycznej kursant uczy się obsługiwać sprzęt roboczy w zróżnicowanych warunkach lokalnych. Szkolenie odbywa się z użyciem maszyn oraz specjalistycznego osprzętu, jakim są np. łyżki do ładowarek teleskopowych, widły, chwytaki czy wysięgniki. Zajęcia praktyczne polegają na wykonywaniu zadań za pomocą profesjonalnych maszyn budowlanych, a także na przeprowadzaniu regulacji i prostych napraw sprzętu.

Jakie wymogi formalne musi spełniać pracownik obsługi maszyn ziemnych?

Kursy operatorów maszyn budowlanych kończą się egzaminem państwowym, w którego trakcie sprawdzany jest poziomu wiedzy oraz kompetencji nabytych przez uczestników w trakcie szkoleń. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminowany uzyskuje świadectwo oraz wpis do książki operatora. Pracownik obsługi maszyn ziemnych musi mieć ważne uprawnienia, dopuszczające do wykonywania prac z użyciem sprzętu budowlanego.